Родныя мясціны

Беларуские пейзажи и деление упаковки на контрастные блоки. Эффектное и выразительное решение с акцентом на территорию бренда.

Бриф

Вывад навінкі на насычаны рынак каўбасных вырабаў патрабаваў правільнага пазіцыянавання, а таксама стварэння моцных атрыбутаў брэнда, якія б прыцягвалі ўвагу да гандлёвай маркі і ўдала вылучалі яе сярод канкурэнтаў.

Вывод новинки на насыщенный рынок колбасных изделий требовал правильного позиционирования и создания сильных атрибутов бренда, которые бы привлекали внимание к торговой марке и эффективно отстраивали ее от конкурентов.

Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Решение

Выбранная концепция позиционирования — современный беларуский продукт, традиционный по сути, но передовой в отношении производства — подчеркивает преимущества товара.

Нейм «Родныя мясціны» («Родные места») рассказывает про беларуское происхождение марки (важный мотиватор покупки для многих потребителей), а также создает сильную эмоциональную связь между брендом и покупателем.

Слоган «Мапа каўбасных смакаў» («Карта колбасных вкусов») поддерживает нейм и отсылает к таким современным гастрономическим понятиям, как винная или сырная карта, повышая тем самым статус продукта.

Акцентным элементом дизайна является крупный плашечный логотип. Чистая геометрическая форма круга, центрированное расположение и свежий зеленый цвет делают упаковку выразительной и эффектной, помогают выделить торговую марку на полке. Достижению этой цели способствуют также оригинальное для категории использование красочных фото беларуских пейзажей и разделение этикетки на контрастные блоки.

Видовая отстройки осуществляется на основе фотоиллюстраций и значков инфографики с изображением животного, соответствующего виду продукта.

В рамках разработки основной торговой марки перед нами стояла задача по созданию суббренда для линейки детской продукции. Решением стали «Родныя мясцінкі». Марка перенимает основные принципы позиционирования и структуру дизайна материнского бренда: выразительный плашечный логотип, разделение этикетки на контрастные блоки. Однако цвета стали более яркими, их сочетание — более мягким, а вербальная коммуникация — более ласковой. Например, помимо нейма, уменьшительно-ласкательный суффикс появляется в строке с описанием вида продукта: сосисочки, колбаска «Родныя мясцінкі». Кроме того, фотоизображения реальных пейзажей заменены на живописные авторские иллюстрации. Перечисленные особенности подчеркивают детский характер линейки и создают необходимое для категории веселое настроение.

Абраная канцэпцыя пазіцыянавання — сучасны беларускі прадукт, традыцыйны па сутнасці, але перадавы ў дачыненні да вытворчасці — падкрэслівае перавагі тавару.

Нэйм «Родныя мясціны» распавядае пра беларускае паходжанне маркі (важны матыватар для многіх пакупнікоў), а таксама стварае моцную эмацыйную сувязь паміж брэндам і пакупніком. Слоган «Мапа каўбасных смакаў» падтрымлівае нэйм і адсылае да такіх сучасных гастранамічных паняццяў, як вінная або сырная мапа, і такім чынам павышае статус прадукту.

Акцэнтным элементам дызайну з'яўляецца буйны лагатып на круглай плашцы. Чыстая геаметрычная форма, цэнтраванае размяшчэнне і свежы зялёны колер дадаюць выразнасці ўпакоўцы і дапамагаюць вылучыць гандлёвую марку на паліцы. Дасягненню гэтай мэты спрыяе таксама арыгінальнае для катэгорыі выкарыстанне маляўнічых фота беларускіх пейзажаў і падзел этыкеткі на кантрасныя блокі.

Відавая адстройка ажыццяўляецца на аснове фотаілюстрацый і значка інфаграфікі з  выявай жывёлы, адпаведнай сыравіне.

У межах распрацоўкі асноўнай гандлёвай маркі перад намі стаяла задача па стварэнні суббрэнда для лінейкі дзіцячай прадукцыі. Рашэннем сталі «Родныя мясцінкі». Марка пераймае асноўныя прынцыпы пазіцыянавання і структуру дызайну мацярынскага брэнда:  выразны лагатып, падзяленне этыкеткі на кантрасныя блокі. Але колеры сталі больш яркімі, іх спалучэнне — мякчэйшым, а вербальная камунікацыя — больш ласкавай. Так, акрамя нэйма, памяншальна-ласкальны суфікс з'яўляецца і ў радку з апісаннем віду прадукту: сасісачкі, каўбаска «Родныя мясцінкі». Акрамя гэтага, замест фотавыяў рэальных пейзажаў выкарыстаны маляўнічыя аўтарскія ілюстрацыі. Пералічаныя асаблівасці падкрэсліваюць дзіцячы характар лінейкі і ствараюць неабходны для катэгорыі вясёлы настрой.


Аналитика Слоган Логотип Позиционирование Нейминг Дизайн упаковки Консультации по печати Консультации по производству упаковки Частная консультация по бренду
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Родныя мясціны
Расскажем о сильных и слабых сторонах твоего бренда

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных", ознакомлен.

Понятно

×
Расскажем о сильных и слабых сторонах твоего бренда
Оставьте контакт — и мы перезвоним в течение дня

С моим правом отозвать свое согласие в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 N 99-З "О защите персональных данных", ознакомлен.

Понятно